Forskningsartikler knyttet til SHoT 2014

Styringsgruppen for SHoT inngikk samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) om forskning på dataene i 2014. Det  resulterte i flere forskningsartikler publisert i internasjonale anerkjente tidsskrift. Dette samarbeidet er videreført, og det vil bli publisert forskningsartikler på de nye 2018 dataene. Vi lenker til artiklene gjennom Digital Object Identifier (DOI), et standardsystem for å linke mot vitenskapelige artikler.


Faktorstrukturen i måleinstrumentet for mental helse 
Basert på betraktninger om "fit indices", levedyktighet av underskalaer og assosiasjoner til sosiale og sosioøkonomiske faktorer, foreslår forfatterne at en unidimensjonal modell er mest passende for HSCL-25 i en studentpopulasjon. Fremtidige undersøkelser bør undersøke hvordan revisjonene kan forbedre de psykometriske egenskapene til skalaen.

Gå til forskningsartikkelen

Sosial og emosjonell ensomhet 
Analyser viser at sosial ensomhet kan tilskrives psykologisk stress, mens emosjonell ensomhet bare delvis er mediert, samtidig som en direkte assosiasjon er observert. 

Gå til forskningsartikkelen 

Søvnvansker og akademisk prestasjon
Selvrapporterte søvnproblemer er forbundet med dårligere faglig utfall, samt dårligere akademisk ferdigheter. Forbedring av søvnproblemer kan forbedre generelle faglige resultater og helseutfall hos berørte studenter.

Gå til forskningsartikkelen

Semesterstart
Deltakelse er assosiert med bedre sosial integrasjon og tilfredshet, men kan være i fare for å ekskludere personer som ikke kan eller ikke vil konsumere alkohol.

Gå til forskningsartikkelen

Alkohol 
RD (risky drinking) blant studenter er knyttet til deltakelse i semesterstart og med dårligere akademisk prestasjon. Introduksjonsuke ved universiteter og høgskoler kan være i fare for å ekskludere personer som ikke drikker mye, eller for å fremme en usunn drikkekultur blant studenter.

Gå til forskningsartikkelen