Psykisk og fysisk helse hos studenter med hjertesykdom

Tittel: Physical and mental health in young adults with heart disease - A national survey of Norwegian university students

Forfattere: Elisabeth Leirgul, Mari Hysing, Gottfried Greve, Børge Sivertsen

 

Formålet med denne studien var å sammenligne mental og somatisk helse og livskvalitet hos høyskole- og universitetsstudenter med medfødt hjertefeil (CHD) eller arytmisymptom med studenter uten hjertesykdom. Studenter som rapporterte arytmier (n=132, 0,26%) scoret høyere enn kontrollgruppen for somatiske symptomer, ensomhet, angst, depresjon, selvskading og selvmordsforsøk, og lavere på livskvalitet. Deltakere med CHD (n=172, 0,34%) rapporterte også en økt somatisk symptombyrde. Denne gruppen skilte seg ikke vesentlig fra kontrollgruppen når det gjalt ensomhet, angst, depresjon eller livskvalitet, men hadde en klart øket risiko for selvskading og selvmordstanker. Det var ingen forskjell på studiefremdrift mellom gruppene.

Gå til artikkel