Søvn og søvnvansker

Tittel: Sleep patterns and insomnia in young adults: A national survey of Norwegian university students

Forfattere: Børge Sivertsen, Øystein Vedaa, Allison G. Harvey, Nick Glozier, Ståle Pallesen, Leif E. Aarø, Kari J. Lønning of Mari Hysing

Denne artikkelen er først og fremst basert på SHoT2018-undersøkelsen, og tar for seg søvnen blant norske studenter, både når det gjelder søvnkvalitet og -kvantitet. Funnene viser at forekomsten av insomni (kroniske søvnvansker) hos norske studenter er høy: 34.2% av alle kvinnene tilfredsstilte de diagnostiske kriteriene for insomni iht. formelle diagnosemanualer, mens tilsvarende andel for menn var 22.2%. Imidlertid oppnådde både menn og kvinner tilnærmet nok antall timer søvn (7:24 timer) i forhold til hva som er anbefalt både av nasjonale og internasjonale retningslinjer. Artikkelen viser at det er store forskjeller i søvnmønsteret mellom ukedager og helger. Ved å analysere enkeltspørsmål fra alle tre SHoT-undersøkelsene, viser denne artikkelen også at det har vært en betydelig økning i søvnproblemer (hos begge kjønn) fra 2010 til 2018.

Gå til artikkel