VIL DU DELTA I FORSKNINGSPROSJEKTET STUDENTENES HELSE- OG TRIVSELSUNDERSØKELSE (SHOT2022)

FORMÅLET MED TILLEGGSUNDERSØKELSEN OG HVORFOR DU BLIR SPURT

Dette er en forespørsel til deg om å delta i en landsomfattende spørreundersøkelse som vil gi oss ny kunnskap om hvordan norske studenter har det. Vi studerer samspill mellom helse, livskvalitet og studieprestasjon/-gjennomføring, og ved å følge endringer i studentenes helse over tid, kan vi finne hva som gir god helse og bedre livskvalitet. Et viktig formål med forskningsprosjektet er å generere ny kunnskap om psykisk helse og rusmiddelbruk blant studenter.

Din deltakelse bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter. Kunnskapen fra SHoT2022 vil bli en unik ressurs for alle studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og beslutningstakere generelt. Alle norske heltidsstudenter får mulighet til å delta. Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

SHoT2022 er et samarbeidsprosjekt mellom de tre største studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon. Du mottar denne invitasjonen fordi du er oppført i Lånekassens oversikt over studenter som tar høyere utdannelse. Lånekassen har vurdert det rettslige grunnlaget (jfr. lov om behandling av personopplysninger §8), og konkludert med at FHI kan benytte kontaktinformasjonen til studentene for å gjennomføre SHoT2022.

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET FOR DEG?

Du deltar ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema som behandles på en sikker måte, og samtykker til at data om deg kan lagres og brukes til forskning. Sentrale tema som dekkes er bl.a. forhold på studiestedet, trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, alkohol og rusbruk, i tillegg til en del spørsmål om bakgrunn og livsstilsfaktorer.

Det tar ca. 20 minutter å svare på spørsmålene i undersøkelsen.

KOBLING MOT ANDRE DATAKILDER

Dersom du samtykker til det vil dine svar fra spørreundersøkelsen vil bli koblet til registrerte opplysninger om deg fra andre datakilder. Dette gjøres via fødselsnummeret ditt. Etter sammenstilling av opplysninger vil alle data om deg vil da være knyttet til et løpenummer. Formålet med slike koblinger av datakilder er undersøke mulige risikofaktorer og konsekvenser av helseforhold registret i SHoT2022. Aktuelle datakilder er:

 • Nasjonale personregistre:
  • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB): utdanningsvariabler (karakterer, studiepoeng, fullført utdanning mm)
  • Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd): data på arbeidstilknytning
  • NAV-data på arbeidstilknytning
  • Nasjonale helseregistre: Medisinsk fødselsregister (fødselsvekt, prematuritet mm), Kommunalt pasient- og brukerregister (helsedata fra primærhelsetjenesten), Norsk pasientregister (helsedata fra spesialisthelsetjenesten), Reseptregisteret (resepter foreskrevet for mental og somatiske sykdommer), Dødsårsaksregisteret (opplysninger om død), Kreftregisteret (opplysninger om kreft), Forsvarets helseregister (opplysninger fra sesjonsundersøkelsen på helse og kognitiv funksjon), System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK: opplysninger om tidligere vaksinering)
  • Nasjonale kvalitetsregistre (f.eks. Norsk diabetesregister for barn/ungdom og voksne [diabetes-relatert opplysninger])
 • Andre helseundersøkelsen dersom du har deltatt/kommer til å delta i disse (felles for alle er opplysninger om mental og somatisk helse og helsetjenester):
  • SHoT2018 og SHOT2021, Den nasjonale folkehelseundersøkelsen (NHUS), Fylkeshelseundersøkelsene i Norge, Den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa), Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT4), SPOT-studien (gjelder kun UiB-studenter) Campus & korona studien, ung@hordaland (gjelder for deg som gikk på videregående skole i Hordaland i 2012), samt fremtidige runder av SHoT (de neste er planlagt i i 2024, 2026 etc.).
 • OPPFØLGNINGSSTUDIE OM PSYKISKE LIDELSER

  I løpet av våren 2022 planlegger vi å gjennomføre en tilleggsundersøkelse til SHOT om forekomsten av psykiske lidelser. Dette innebærer en elektronisk versjon av et veletablert diagnostisk intervju i, utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

  MULIGE FORDELER OG ULEMPER

  Fordeler: Du bidrag til å generere ny kunnskap som også kan være til nytte for studentsamskipnadene.

  Ulemper: Noen av spørsmålene i undersøkelsen vil kunne oppfattes som sensitive og gi bekymringer. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til selvskading, selvmordstanker og seksuell trakassering.

  FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE DITT SAMTYKKE

  Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker svare på. Dersom du ønsker å delta, krysser du av for samtykke på nettsiden før selve spørreundersøkelsen begynner.

  Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes eller utleveres innen 30 dager. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

  Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon på siste side).

  HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?

  Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til 2032. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Folkehelseinstituttet sitt personvernombud.

  Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder ved FHI som har tilgang til denne listen.

  Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt (01.01.2037) av kontrollhensyn.

  FORSIKRING

  Som forskningsansvarlig institusjon er Folkehelseinstituttet selvassurandør i prosjektet.

  GODKJENNINGER

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (REK vest nr. 326437)

  Folkehelseinstituttet og prosjektleder Børge Sivertsen er ansvarlig for personvernet i prosjektet. Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

  KONTAKTOPPLYSNINGER

  Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte:

 • Eva Strømme Moshuus (988 71 810, eva.stromme.moshuus@sio.no)
 • Seniorforsker Børge Sivertsen (borge.sivertsen@fhi.no)
 • Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved FHI :

  personvernombud@fhi.no

  Datatilsynets e-postadresse er postkasse@datatilsynet.no

  Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med:

 • Mental Helse – Studenttelefonen (17:00-07:00) : 116123 (tast 3
 • Røde Kors: 80033321
 • Kirkens SOS: 22400040
 • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord: 955 20 848
 • Helsenorge.no (her får du mer hjelp)
 • GÅ TIL NETTSKJEMA FOR SHOT 2022