Bolig

Hjemmet utgjør en stor del av rammen rundt studentenes dagligliv. Hvordan bor studentene, og hvor fornøyd er de med boforholdene?

bolig-illustration

Boform

Studentene er spurt om hvordan de bor, om de bor alene eller sammen med noen – og i så fall hvem.

Utforsk

18 % av studentene bor alene.

I denne gruppen er det nesten like mange kvinner som menn.

I underkant av 30 % bor sammen med partner.

Denne andelen øker naturlig med alder og studieansiennitet. Over halvparten av de eldste studentene bor sammen med samboer/partner, mot kun 14 % av de yngste.

Nær halvparten av studentene bor med venner/andre i kollektiv.

8 % av studentene bor sammen med foreldre.

Halvparten av studentene leier privat.

Totalt leier 18 % av studentene gjennom studentsamskipnaden. Flere menn enn kvinner leier gjennom samskipnaden sin.

Det en naturlig sammenheng mellom boform og alder. Andelen som eier sin egen bolig øker med alderen. Andelen som leier og bor hos foreldre/slektninger blir mindre jo eldre studentene er.

Trivsel med boforholdene

Studentene er spurt om hvor godt de trives med boligsituasjonen sin.

Utforsk

8 av 10 trives ganske eller svært godt med bosituasjonen sin. Relativt få trives dårlig med boforholdene.

Undersøkelsen viser små kjønnsforskjeller. Andelen kvinner som oppgir at de trives (ganske eller svært) godt er noe høyere enn andelen menn som sier det samme.

Det er små forskjeller mellom aldersgruppene. De aller yngste (18–20 år) trives noe dårligere med bosituasjonen enn de eldre studentene.

Det overordnede bildet er at studentene er tilfredse med bosituasjonen uavhengig av hvem som eier boligen. De som eier selv trives klart best med bosituasjonen. Studentsamskipnadenes leietakere er minst fornøyd.

Trender i boforholdene

Utforsk

Det er en liten økning i andelen studenter som trives ganske eller svært dårlig med bosituasjonen. Andelen har økt fra 6 % i 2010 til 7 % i 2014 og videre til 8 % i 2018.

Samtidig er det færre studenter som trives ganske eller svært godt med bosituasjonen. Andelen er redusert fra 83 % i 2010 til 81 % i 2014 og videre til 78 % i 2018.

Utviklingen er kjønnsuavhengig.