Forhold på studiestedet

Hvor tilfredse er studentene med forholdene på lærestedet og i studiebyen?

forhold_pa_studiestedet-illustration

Tilfredshet med studiebyen alt i alt

Studentene er spurt om hvor fornøyde de er med forskjellige forhold i studiebyen.

Utforsk

76 % av studentene gir uttrykk for at de er fornøyde med studiebyen sin ...

... mens 8 % er misfornøyde.

Færre studenter er fornøyd med studiebyen sin i 2018 enn i 2014, etter at andelen økte fra 2010 til 2014.

I undesøkelsen fra 2018 er den generelle tilfredsheten mindre enn for åtte år siden. Det er med andre ord en markant nedgang i andelen studenter som oppgir at de er fornøyd med studiebyen totalt sett. Utviklingen er kjønnsuavhengig.

Flest studenter er fornøyd med studiebyens kulturtilbud, etterfulgt av helse-, utelivs- og studentmiljøet. Flest studenter er misfornøyd med kollektivtilbudet i studiebyen.

I 2018 er studentene er mindre tilfreds med utelivet, kollektiv- og kulturtilbud og studentmiljøet enn i 2014 og 2010. Andelen som er fornøyd med kollektivtilbudet er riktignok større i 2018 enn i 2010, men den er like fullt mindre enn i 2014.

Skifte av studieprogram

Studentene er spurt om de har byttet studieprogram.

Utforsk

68 % av studentene i undersøkelsen har ikke skiftet studieprogram.

8 % har skiftet flere ganger.

Det er en naturlig sammenheng mellom skifte av studieprogram og henholdsvis alder og ansiennitet.

Færre studenter har skiftet studieretning (én eller flere ganger) i 2018 enn i 2014 og 2010. Andelen er redusert gradvis fra 38 % i 2010 til 32 % i årets undersøkelse. Utviklingen er kjønnsuavhengig.

Deltakelse av fadderordning

Studentene er spurt om de har deltatt i fadderordninger på lærestedet.

Utforsk

Et klart flertall av studentene deltok i fadderordningen på studiestedet da de var ferske studenter.

2 av 10 oppgir at de ikke deltok eller at deltakelse ikke var aktuelt/at det ikke fantes en slik ordning.

Det er klart flest deltakere under 26 år i fadderordningen.

Antallet deltakere er lavest i aldersgruppen 29–35 år.

Det er et tydelig mønster at flere ferske studenter deltar i fadderordninger. Andelen har økt fra 77 % i 2010 til 81 % i 2018. Økningen har skjedd på tvers av kjønn.

Mottakelsen på nåværende studieprogram

Studentene er spurt om hvordan ble mottatt på studieprogrammet.

Utforsk

Et stort flertall av studentene følte seg godt mottatt på studieprogrammet de går på. 12 % følte seg imidlertid ikke godt mottatt.

Litt flere menn enn kvinner følte seg godt mottatt på nåværende studieprogram.

Andelen som opplevde å bli godt mottatt er størst i den yngste aldersgruppen. Andelen som svarer bekreftende på dette synker med økende alder.

Andelen studenter som følte at de ble godt mottatt på nåværende studieprogram har økt fra 2010 til 2014 – og videre til 2018. Trenden er imidlertid vanskelig å fastslå med sikkerhet grunnet svært ulike svaralternativer på det samme spørsmålet i de tre undersøkelsene.

Deltakelse i frivillig studentengasjement

Studentene er spurt om de er aktive i foreningsliv eller liknende på fritiden.

Utforsk

4 av 10 studenter oppgir at de er eller har vært involvert i organisert frivillig studentvirksomhet.

Kvinner deltar i mindre grad enn menn i frivillige aktiviteter.