Bruk av elektroniske medier

Studentene er spurt om sitt forhold til elektroniske medier.

medier-illustration

Elektroniske medier etter leggetid

Studentene er spurt om bruk etter leggetid.

Utforsk

92 % av studentene bruker elektroniske medier etter leggetid.

Mobil er vanligst å bruke etter leggetid, etterfulgt av PC/Mac. TV, nettbrett, radio/musikkspiller og spillkonsoll er mindre utbredt.

Noen flere mannlige enn kvinnelige studenter bruker elektroniske medier etter leggetid. Det er litt flere menn enn kvinner som bruker PC/Mac. Flere kvinner enn menn velger mobilen.

Andelen som bruker elektroniske medier etter leggetid er høyest blant de yngste studentene. Andelen synker gradvis i takt med høyere alder. Samtidig oppgir 85 % av de eldste studentene slik mediebruk.

3 av 4 studenter som bruker elektroniske medier etter leggetid sjekker sosiale medier. I tillegg surfer mange på nettet, ser på film/serier eller hører på musikk/lydbok. En mindre andel bruker tid på studierelaterte oppgaver. Relativt sett er det færrest som spiller/gamer etter leggetid.

Flere kvinner enn menn oppgir at de sjekker sosiale medier etter leggetid. Flere menn enn kvinner surfer på nettet. For øvrig er det små kjønnsforskjeller.

Studentene bruker stort sett elektroniske medier etter leggetid hver dag i uken. Det er små kjønnsforskjeller.

Antallet kvelder med bruk av elektroniske medier etter leggetid synker med økende alder – men er like fullt høyt blant de eldste studentene.

84 % av studentene oppgir at de begrenser bruken av elektroniske medier etter leggetid til inntil 1 time. 16 % bruker 1 time eller mer. Rundt 7 % oppgir en tidsbruk på 2,5 timer eller mer.

Tidsbruken er høyest blant de yngste studentene.

Det er små kjønnsforskjeller.

Timer skjermtid

Studentene er spurt om tid brukt i løpet av et døgn.

Utforsk

Studentene er i snitt 7 timer på skjerm i løpet av et døgn. Dette inkluderer bruk av pc/Mac, nettbrett, mobil, tv og spillkonsoller.

3 av 4 bruker mellom 3 og 9 timer i døgnet. 4 % bruker 0–2 timer på skjerm. 28 % er på skjerm minst 10 timer om dagen. Herunder bruker 6 % skjerm 14 timer eller mer.

Det er en klart høyere andel menn enn kvinner som er på skjerm minst 10 timer daglig.

Videre er det flest studenter i aldersspennet 23 til 28 år i gruppen med minst 10 timer daglig skjermbruk.

Sosiale medier

Studentene har besvart spørsmål om hvilke sosiale medier de bruker

Utforsk

Så godt som alle studentene, 99,7 %, bruker sosiale medier. Facebook er mest utbredt...

etterfulgt av Snapchat

Messenger

og Instagram.

Flere kvinner enn menn bruker Facebook, Snapchat og Instagram.

Flere menn enn kvinner bruker LinkedIn.

Et gjennomgående trekk er at bruken av sosiale medier er størst blant de yngste studentene, før den synker med økende alder. Dette gjelder ikke uten unntak. For eksempel har LinkedIn flest brukere i alderen 23–28 år, mens andelen som bruker Pintrest og Whatsapp og Google+ er høyest i aldersgruppen 29–35 år.

Aktiviteter på sosiale medier

Hva gjør studentene på sosiale medier?

Utforsk

Å holde kontakten med venner, chatte..

..og gjøre avtaler er den vanligste aktiviteten.

Det er også vanlig å lese nyheter

...og skaffe seg informasjon om sosiale aktiviteter, som for eksempel kulturtilbud.

Sosiale medier benyttes også i stor grad i forbindelse med studiet.

Sammenlignet med disse aktivitetene er det langt fra like vanlig å legge ut statusoppdateringer, skrive innlegg, legge ut lenker eller kommentere aktuelle saker.

Det er jevnt over små kjønnsforskjeller når det gjelder studentenes aktiviteter på sosiale medier. Det er imidlertid en høyere andel kvinner enn menn som bruker sosiale medier til konkrete formål (for eksempel holde kontakt med venner).

De mannlige studentene er imidlertid mer aktive med å skrive innlegg, legge ut lenker og kommentere aktuelle saker.

De yngre studentene bruker i større grad enn de eldre sosiale medier til å holde kontakt med venner og orientere seg praktisk.

De eldste studentene engasjerer seg i større grad enn de yngre i diskusjoner om nyheter, samfunn, kultur og politikk.

I de yngre aldersgruppene er det mer vanlig å bruke sosiale medier i forbindelse med studiet enn i de eldre.

Problemer knyttet til bruk av sosiale medier

Opplever studentene problemer knyttet til bruk av sosiale medier?

Utforsk

2 av 3 oppgir at de synes det er problematisk at mobilen er tilgjengelig også etter leggetid.

Nærmere halvparten rapporterer at andres bruk av smarttelefon kan være plagsom i sosiale sammenhenger

Det er jevnt over flere kvinnelige studenter enn mannlige som rapporterer problemer knyttet til bruk av sosiale medier. Dette er spesielt synlig når deg gjelder opplevelsen av å være avhengig av sosiale medier. 30 % av kvinnene og svarer bekreftende på dette. 17 % av mennene svarer det samme.

Ulike aldersgrupper rapporterer om ulike problemer knyttet til bruk av sosiale medier. Flest i den yngste aldersgruppen oppgir at det er problematisk at mobilen alltid er tilgjengelig...

...at de opplever å være avhengig av sosiale medier

og at andres statusoppdateringer fører til at de blir mindre fornøyd med sitt eget liv.

Flest studenter i de eldre aldersgruppene rapporterer at andres smarttelefonbruk er plagsom i sosiale sammenhenger.