Økonomi

Hvor høy inntekt har studentene, og hvor økonomisk robuste er de?

okonomi-illustration

Inntekt

Studentene er spurt om hvor mye de tjener i tillegg til inntekter fra lån og stipend.

Utforsk

4 av 10 studenter tjener under 51 000 kroner i brutto arbeidsinntekt.

60 % tjener 51 000 kroner eller mer.

Det er små forskjeller mellom kjønnene.

Det er en klar positiv sammenheng mellom inntekt og alder.

Økonomisk robusthet

Hvor mange studenter er i en økonomisk sårbar situasjon?

Utforsk

30 % av studentene har (av og til eller ofte) hatt vansker med å klare de løpende utgiftene i løpet av det siste året.

Flere kvinner enn menn rapporterer om slike problemer.

Andelen studenter som befinner seg i en økonomisk sårbar situasjon er minst i de yngste aldersgruppene.

38 % oppgir at de i mesteparten av det siste året ville hatt problemer med å klare en uforutsett utgift på 5 000 kroner.

Studentene er mer økonomisk robuste i 2018 enn i 2014 og 2010. Færre oppgir at de ofte har hatt problemer med å betale løpende utgifter i løpet av det siste året.

Det er også en reduksjon i andelen studenter som sier de ikke ville klart en uforutsett utgift på 5000 kroner. Trenden er sammenlignbar på tvers av kjønn.