Sosiale forhold

Mange studenter er sosialt aktive og har nære venner. Samtidig kan studietiden være en tid preget av sårbarhet. Hvordan påvirker sosiale forhold trivsel og velvære på studiet og i livet for øvrig?

sosiale_forhold-illustration

Nære venner

Studentene er spurt om hvor mange fortrolige venner de har og hvor bekjentskapene oppstod.

Utforsk

9 av 10 sier de har minst to eller flere venner som de oppfatter som fortrolige og kan snakke om med ulike problemer.

1 av 10 svarer at de har ingen eller én venn.

Andelen med svakt sosialt nettverk er høyere blant menn enn blant kvinner.

Om lag 21 % har blitt kjent med én fortrolig venn på studiestedet. 31% oppgir 2–3 venner og 17 % over 4.

Ensomhet

Ensomhet ble i 2018 målt med skalaen «The Three-Item Loneliness Scale» (T-ILS). T-ILS er en kortversjon av «UCLA Loneliness Scale», som er den mest brukte skalaen i internasjonal forskning. Den har vist seg å predikere en rekke fysiske og mentale helseproblemer (Bowling, 2017, s. 191-195). Kortversjonen har høy korrelasjon med langversjonen (Hughes og kollegaer, 2004).

Utforsk

23 % av studentene savner ofte/svært ofte noen å være sammen med.

17 % oppgir at de ofte/svært ofte føler seg utenfor.

16 % føler seg ofte/svært ofte isolert.

Høy grad av ensomhet er noe mer vanlig blant kvinner enn blant menn.

Omfanget av ensomhet er størst blant de yngste studentene. Dette gjelder særlig de i aldersgruppen 18–20 år som oppgir at de savner noen å være sammen med.

Mobbing

Studentene er spurt om de har blitt mobbet av medstudenter, ansatte på utdanningsinstitusjonen eller andre de siste månedene.

I SHoT 2018 er definisjonen av mobbing basert på Olweus-programmet.
En eller flere personer (studenter eller ansatte) sier eller gjør vonde og ubehagelige ting om en annen eller erter på en sårende/ubehagelig måte. Vanligvis gjentatte ganger, og det kan være vanskelig for den som blir utsatt å forsvare seg. En person blir med vilje holdt utenfor/andre forteller løgner og sprer falske rykter om han eller henne.

Det er ikke mobbing når noen blir ertet på en snill og vennskapelig måte. Det er heller ikke mobbing når to omtrent like sterke (jevnbyrdige) studenter slåss eller krangler. Man mottar ubehagelige og sårende meldinger eller bilder ved bruk av mobiltelefon, sosiale medier eller internett.

Utforsk

Litt over 5 % av studentene har opplevd å bli mobbet av medstudenter de siste månedene.

Det er små kjønnsforskjeller blant studentene som har opplevd å bli mobbet av medstudenter.

I den eldste aldersgruppen (29–35 år) er det noen flere som har opplevd å bli mobbet av medstudenter.

Litt over 3 % av studentene har opplevd å bli mobbet av ansatte ved utdanningsinstitusjonen sin de siste månedene.

Andelen som har opplevd å bli mobbet av ansatte er litt større blant kvinner enn blant menn.

Sannsynligheten for å bli mobbet av ansatte øker med alder. I den eldste aldersgruppen (29–35 år) har flere opplevd dette.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering, andel som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form totalt og for hver av formene for seksuell trakassering.

Utforsk

1 av 4 studenter oppgir å ha vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Totalt oppgir nær 5 % av de kvinnelige og 0,4 % av de mannlige studentene at de har blitt voldtatt.

En markant større andel kvinner enn menn har blitt utsatt for seksuell trakassering. Nær 1 av 3 kvinner oppgir å ha opplevd dette. Blant menn er andelen nær 1 av 10. Kjønnsforskjellen er stor innenfor alle formene for seksuell trakassering som er inkludert i undersøkelsen.

Diskriminering basert på kulturbakgrunn

Utforsk

Nær 1 av 4 studenter med utenlandsk bakgrunn oppgir at de er litt eller helt enig i at de synes nordmenn har oppført seg urettferdig eller negativt overfor folk fra deres kultur.

En like stor andel bekrefter at de er litt eller helt enig i at de er blitt ertet og fornærmet av nordmenn på grunn av sin kulturelle bakgrunn.

1 av 10 studenter med utenlandsk kulturbakgrunn oppgir at de er litt eller helt enig i at de føler at nordmenn ikke aksepterer dem.

Det er en like stor andel som rapporterer at de føler at nordmenn har noe imot dem på grunn av deres kulturelle bakgrunn.

Omfanget av kulturell diskriminering er noe høyere blant de eldre enn blant de yngre studentene. Dette gjelder for alle utsagnene om temaet i undersøkelsen.