Studieferdigheter

En fulltidsstudent forventes å produsere 60 poeng per studieår. I 2017–2018 var det 56,9 % av fulltidsstudentene som tok 60 poeng eller flere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Hvordan vurderer studentene egne studieferdigheter, og hvilke forhold påvirker disse?

studieferdigheter-illustration

Studieprogresjon

Studentene er spurt om de følger normert studieprogresjon (30+ poeng per halvår) i inneværende semester.

Utforsk

86 % har fulgt normert studieprogresjon i inneværende semester.

88 % av mennene og 85 % av kvinnene oppgir at de følger normert studieprogresjon i inneværende semester.

Stryk

Studentene er spurt om de har strøket på eksamen.

Utforsk

1 av 3 studenter har strøket på minst én eksamen siden de begynte på høyskole/universitet.

Det er små kjønnsforskjeller i gruppen som har strøket én gang.

Eksamensangst

Studentene er spurt om de plages av eksamensangst.

Utforsk

Mer enn 4 av 10 studenter oppgir at de plages svært mye (14 %) eller en del (30 %) av eksamensangst.

Dobbelt så mange kvinner som menn oppgir å ha svært mye eksamensangst.

Også i 2014 var det en høyere andel kvinner enn menn som oppga svært mye eller en del eksamensangst. For øvrig har den samlede andelen studenter som opplever eksamensangst økt fra 2010 til 2018.

(NB! I 2010 og 2014 var svarkategoriene «ja, mye», «ja, litt», «litt», «av og til» og «nei»).

Frykt for muntlige fremlegg

Studentene er spurt om de er har frykt for å framføre ting muntlig eller å ta ordet i faglig sammenheng.

Utforsk

Halvparten av studentene gir uttrykk for at de har svært mye eller en del redsel for å holde muntlige innlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger.

En mye større andel kvinner enn menn har frykt for å holde muntlige innlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger.

Andelen studenter som har redsel for å holde muntlige framlegg eller å ta ordet har økt betydelig fra 2010 og videre til 2014 og 2018. Økningen er størst blant kvinnelige studenter.

Merk at det må tas forbehold vedrørende tolkningen av resultatet. Det skyldes at svaralternativene i 2010- og 2014 er endret i 2018-undersøkelsen.